การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุญาต โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดย สกพ.
 
โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า…
" การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาต "

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
https://www.egat.co.th

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2207 3599 ต่อ 762, 577
0 2763 2828 ต่อ 2825
โทรสาร : 0 2207 3599 ต่อ 728
0 2763 2830
e-mail : ehia@erc.or.th
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 150 เมกะวัตต์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า…
" การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาต "

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) www.tpipolenepower.co.th

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2207 3599 ต่อ 762, 577
0 2763 2828 ต่อ 2825
โทรสาร : 0 2207 3599 ต่อ 728
0 2763 2830
e-mail : ehia@erc.or.th
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง