รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA/EHIA
เงือนไขการค้นหา  
ลำดับเลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการชื่อโครงการ/กิจการประเภทเชื้อเพลิงหลักรายละเอียดเชื้อเพลิงประเภทโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้ง
(MW)
สำนักงานประจำเขตจังหวัด
การรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการ
2/59 1/60 2/60
Page size: Displaying page 1 of 29, items from 1 to 10 of 288.

Page: of 29

1       โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)   -   กังหันก๊าซตามด้วยกังหันไอน้ำ    100.000 เขตที่ 10 (ราชบุรี) ราชบุรี
2       โครงการโรงงานผลิตเอทานอล   ก๊าซชีวภาพ (Biogas)   ก๊าซชีวภาพจากโรงงานเอทานอล และใช้น้ำมันเตาร่วม   เครื่องยนต์ก๊าซ    6.000 เขตที่ 7 (สระบุรี) สระบุรี
3 กกพ 01-1(3)/53-038   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด   โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)   -   กังหันก๊าซตามด้วยกังหันไอน้ำ    171.000 เขตที่ 8 (ชลบุรี) ชลบุรี
4 กกพ 01-1(3)/52-021   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด   โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้   โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 700 เมกกะวัตต์   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)   -   กังหันไอน้ำ    700.000 เขตที่ 10 (ราชบุรี) ราชบุรี
5 กกพ 01-1(3)/52-018   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด   โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)   -   กังหันก๊าซตามด้วยกังหันไอน้ำ    3,645.000 เขตที่ 10 (ราชบุรี) ราชบุรี
6 กกพ 01-1(2)/52-044   บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด   บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด   โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ   ชีวมวล (Biomass)   -   กังหันไอน้ำ    32.900 เขตที่ 7 (สระบุรี) ปราจีนบุรี
7 กกพ 01-1(2)/60-233   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   โครงการโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)   -   กังหันก๊าซตามด้วยกังหันไอน้ำ    137.000 เขตที่ 8 (ชลบุรี) ระยอง
8 กกพ 01-1(2)/52-032   บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)   โครงการผลิตโรงงานพีทีเอ (ส่วนขยายครั้งที่ 2)   ถ่านหิน (Coal)   -   กังหันไอน้ำ    55.000 เขตที่ 8 (ชลบุรี) ระยอง
9 กกพ 01-1(2)/58-176   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด   บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)   ชีวมวล (Biomass)   กากอ้อย   กังหันไอน้ำ    67.000 เขตที่ 4 (ขอนแก่น) เลย
10 กกพ 01-1(3)/60-055   บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ครั้งที่ 1)   ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)     กังหันก๊าซตามด้วยกังหันไอน้ำ    235.560 เขตที่ 7 (สระบุรี) พระนครศรีอยุธยา
    
หมายถึง โครงการ/กิจการ EHIA
  
หมายถึง มีการรายงานผลเข้ามาแล้ว คลิกเปิดไฟล์ได้
หมายถึง ยังไม่มีการรายงานผล คลิกเปิดไฟล์ไม่ได้
หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการไม่ครบถ้วน