รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตชนิดเชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลังชนิดเชื้อเพลิงเสริมขนาดกำลังการผลิต (MW)ขนาดกำลังการผลิต (kVA)วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD)รายละเอียด
             
Page size: Displaying page 1 of 88, items from 1 to 15 of 1309.

Page: of 88

1 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/54-141 31 มีนาคม 2564 (31 มีนาคม 2554)ก๊าซชีวภาพ (Biogas){น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas){ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง} 2.9023,627.50 
2 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/59-541 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23 กุมภาพันธ์ 2559)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 5.4066,758.00 
3 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 2)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1008 18 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.1001,100.00 
4 บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 3)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-1(1)/64-1009 18 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 2.2002,200.00 
5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัดบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงกาารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง)กำแพงเพชรเขตที่ 02 (พิษณุโลก) กกพ 01-1(1)/64-1007 17 กุมภาพันธ์ 2564ชีวมวล (Biomass){ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)} 9.90012,375.00 
6 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัดบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัดปราจีนบุรี)ปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1010 15 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}อื่นๆ 1.9501,950.00 
7 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัดโรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จากัด (โครงการ SPP Hybrid Firm)ขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(2)/64-284 15 กุมภาพันธ์ 2564ชีวมวล (Biomass){วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 24.00030,000.00 
8 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-1(2)/54-073 14 กุมภาพันธ์ 2564 (19 ตุลาคม 2554)ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas){ก๊าซธรรมชาติ}, น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) 98.752123,440.00 
9 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ชนิดลอยน้ำ ทุ่งสง)นครศรีธรรมราชเขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) กกพ 01-1(1)/64-1005 11 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.0254,025.00 
10 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน - เขาวง 3) สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1006 11 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.6753,675.00 
11 บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดบริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัดขอนแก่นเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/64-1003 05 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)1.6251,625.00 
12 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้า – ท่าหลวง 3)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-1(1)/64-1004 04 กุมภาพันธ์ 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 4.0254,025.00 
13 บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัดบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด นครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-1(1)/64-1002 27 มกราคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 1.2001,200.00 
14 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัดบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัดสกลนครเขตที่ 04 (ขอนแก่น) กกพ 01-1(1)/64-1001 25 มกราคม 2564ชีวมวล (Biomass) 2.0002,500.00 
15 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัดบริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด)ลำพูนเขตที่ 01 (เชียงใหม่) กกพ 01-1(1)/64-1000 20 มกราคม 2564พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power){Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)} 3.9003,900.00