รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
เงื่อนไขในการค้นหา  
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
สำนักงานประจำเขต
select
จังหวัด
select
ประเภทใบอนุญาต
select
เชื้อเพลิงที่ใช้/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
select
กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) จาก  ถึง 
   
ลากรายการหัวตาราง (column) มาวางเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล
ลำดับชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อสถานประกอบกิจการจังหวัดสำนักงานประจำเขตเลขทะเบียนใบอนุญาตวันที่ออกใบอนุญาตรายละเอียด
        
Page size: Displaying page 1 of 23, items from 1 to 15 of 337.

Page: of 23

1 บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัดบริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จากัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้า ซีพี-เมจิ)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-344 21 มิถุนายน 2565
2 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งบนหลังคา บริษัทยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัดระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-345 20 มิถุนายน 2565
3 บริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัดบริษัท โซลาร์ ดี ซิมไบโอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด)สงขลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-4/65-346 20 มิถุนายน 2565
4 บริษัท เนฟิน แอสเซท จำกัดบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันเนล (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานครเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-347 20 มิถุนายน 2565
5 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนพื้นดินของ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด)ลพบุรีเขตที่ 03 (นครสวรรค์) กกพ 01-4/65-343 09 มิถุนายน 2565
6 บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด)พระนครศรีอยุธยาเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-340 17 พฤษภาคม 2565
7 บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด)สงขลาเขตที่ 12 (สงขลา) กกพ 01-4/65-341 17 พฤษภาคม 2565
8 บริษัท โออี โซลาร์ จำกัดบริษัท โออี โซลาร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด)ปราจีนบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-339 11 พฤษภาคม 2565
9 บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัดริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))สมุทรปราการเขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) กกพ 01-4/65-342 10 พฤษภาคม 2565
10 บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดบริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัดนครราชสีมาเขตที่ 06 (นครราชสีมา) กกพ 01-4/65-338 06 พฤษภาคม 2565
11 บริษัท เอ็มเซค พาวเวอร์ จำกัดบริษัท เอ็มเซค พาวเวอร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด)ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-337 05 พฤษภาคม 2565
12 บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัดบริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด (Solar Farm 8,699.55 kW)สระบุรีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-336 20 เมษายน 2565
13 บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-335 19 เมษายน 2565
14 บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))ระยองเขตที่ 08 (ชลบุรี) กกพ 01-4/65-334 18 เมษายน 2565
15 บริษัท สิทธินันท์ จำกัดบริษัท สิทธินันท์ จำกัด (โครงการจำหน่ายไฟให้บริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด )ปทุมธานีเขตที่ 07 (สระบุรี) กกพ 01-4/65-332 25 มีนาคม 2565