ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานเขตประเภท
โรงงานลำดับที่
วันที่ให้ใบอนุญาตวันที่สิ้นสุดอายุ
ใบอนุญาต
กำลังการผลิตติดตั้ง
(MW)
          
Page size: Displaying page 1 of 57, items from 1 to 15 of 848.

Page: of 57

1 3-88-04/50สค  (สข.5)02-156/2550  บริษัท จงสถิตย์ จำกัด  สมุทรสาคร  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  08802  30/03/2550  01/01/2555   
2 3-88-18/51มค    บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด  มหาสารคาม  เขตที่ 5 (อุบลราชธานี)  08800       
3     บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด  สมุทรปราการ (บางเสาธง,บางเสาธง)  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  08802       
4 3-น88-02/43    บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด  ชลบุรี (ศรีราชา,ทุ่งสุขลา)  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  08800       
5 3-88(1)-03/58สบ  (สรข.5)02-58/2558  บริษัท เอชายสร้างสรร จำกัด  สระบุรี  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08801  24/06/2558    8.000000 
6 3-88(1)-3/58สบ  (สรข.5)02-58/2558  บริษัท เอชายสร้างสรร จำกัด  สระบุรี  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08801  24/06/2558    8.000000 
7 3-88(1)-03/58สบ  (สรข.5)02-58/2558  บริษัท เอชายสร้างสรร จำกัด  สระบุรี  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08801  24/06/2558     
8 3-88(1)-3/58สบ  (สรข.5)02-58/2558  บริษัท เอชายสร้างสรร จำกัด  สระบุรี  เขตที่ 7 (สระบุรี)  08801  24/06/2558     
9 3-88(2)-15/50นศ    บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง,ที่วัง)  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  8802  25/09/2550  31/12/2560   
10 3-88(2)-15/50น    บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง,ที่วัง)  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  8802  25/09/2550  31/12/2560   
11 3-88-11/51สฎ    บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี จำกัด  สุราษฎร์ธานี  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  08800       
12 3-88-1-04/54สพ    บริษัท ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จำกัด  นครปฐม (บางเลน,บางหลวง)  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  8800  17/10/2554  31/12/2560   
13 3-น88-01/49ชบ    บริษัท บี กรีม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด  ชลบุรี  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  08800       
14     บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด  นครสวรรค์  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  08802       
15     บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด  นครสวรรค์  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  08802