ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 22, items from 1 to 15 of 330.

Page: of 22

1 3-88-61/57ปท  (สรข.5)02-83/2557  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด  ปทุมธานี  คลองหลวง  คลองหนึ่ง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  18/01/2562  453,987  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
2 3-88(2)-30/60รบ  (กกพ.)02-42/2560  บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด  ราชบุรี  บ้านโป่ง  เบิกไพร  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  18/01/2562  210,502  ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas), ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
3 3-88(1)-54/61พย  (กกพ.)02-75/2561  บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด  บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด(ผู้สนับสนุนสหกรณ์ เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด)  พะเยา  เมืองพะเยา  บ้านต๊ำ  เขตที่ 1 (เชียงใหม่)  12/12/2561  12,751  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
4 3-88(2)-22/61สบ  (กกพ.)02-73/2561  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ 150 เมกะวัตต์)  สระบุรี  แก่งคอย  ทับกวาง  เขตที่ 7 (สระบุรี)  07/12/2561  437,039  ถ่านหิน (Coal)
5 3-88(1)-53/61กบ  (กกพ.)02-74/2561  บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด  บริษัท มาร์ โซลาร์ จำกัด  กระบี่  คลองท่อม  ทรายขาว  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  07/12/2561  12,090  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
6 3-88(1)-52/61สป  (กกพ.)02-72/2561  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด  บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด สาขาเทพารักษ์  สมุทรปราการ  บางพลี  บางพลีใหญ่  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  30/11/2561  2,854  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
7 3-88(1)-51/61ชบ  (กกพ.)02-71/2561  บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด  บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด  กรุงเทพมหานคร  หลักสี่  ตลาดบางเขน  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  23/11/2561  5,219  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 3-88(1)-50/61บร  (กกพ.)02-70/2561  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด)   บุรีรัมย์  ปะคำ  ปะคำ  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  23/11/2561  13,144  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(1)-11/56 นฐ  (สรข.5)02-21/2556  บริษัท โซลาร์ โก จำกัด  บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โซลาร์ โก-1(ไทรใหญ่กลาง))  นครปฐม  บางเลน  บางหลวง  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  14/11/2561  28,355  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
10 08800315456ชย  3-88-154/56 ชย  บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ชัยภูมิ  บำเหน็จณรงค์  โคกเริงรมย์  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  07/11/2561  27,725  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}, ชีวมวล (Biomass) {หญ้าเนเปียร์}, ชีวมวล (Biomass) {หญ้าเนเปียร์}
11 3-88(1)-47/61นม  (กกพ.)02-67/2561  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด)  นครราชสีมา  หนองบุญมาก  แหลมทอง  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  31/10/2561  13,144  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 3-88(1)-48/61นม  (กกพ.)02-68/2561  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด  บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบัวลาย จำกัด)  นครราชสีมา  บัวลาย  เมืองพะไล  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  31/10/2561  2,643  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 3-88(2)-63/57 ลย  (กกพ.)(กร.2)03-716/2  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด  เลย  วังสะพุง  โคกขมิ้น  เขตที่ 4 (ขอนแก่น)  31/10/2561  1,013,752  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย, ใบอ้อย)}
14 3-88(1)-49/61สค  (กกพ.)02-69/2561  บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด  บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด  สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  นาดี  เขตที่ 9 (กาญจนบุรี)  31/10/2561  5,047  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
15 3-7(1)-11/55 สฎ  (สรข.1)02-188/2555  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  สุราษฎร์ธานี  พนม  คลองชะอุ่น  เขตที่ 11 (สุราษฏร์ธานี)  19/10/2561  7,793  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}