ทะเบียนใบอนุญาต (ร.ง.4)
เงื่อนไขในการค้นหา 
  เลขที่ทะเบียนโรงงาน
  เลขที่ใบอนุญาต
  ชื่อโรงงาน
  จังหวัดที่ตั้งโรงงาน
select
  พื้นที่รับเรื่อง
  ประเภทโรงงานลำดับที่
  วันที่ให้ใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่สิ้นสุดอายุใบอนุญาต จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันที่เริ่มประกอบกิจการ (COD) จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  วันแจ้งเริ่มประกอบกิจการ จาก ปฏิทิน ถึง ปฏิทิน
  แรงม้าที่ตรวจพบ จาก ถึง
  ให้อนุญาตโดย
select
  สถานะใบอนุญาต
select
   

ลำดับเลขที่
ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อโรงงานจังหวัดที่ตั้งโรงงานอำเภอตำบลเขตวันที่ให้ใบอนุญาตกำลังแรงม้าเครื่องจักร
(HP)
เชื้อเพลิง
            
Page size: Displaying page 1 of 38, items from 1 to 15 of 569.

Page: of 38

1 3-7(1)-3/53ชพ  (สรข.1)02-78/2553  บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด  บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด  ชุมพร  ละแม  ละแม  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  30/03/2565  28,594  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}, ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}
2 3-7(1)-3/53ชพ  (สรข.1)02-78/2553  บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด  บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด  ชุมพร  ละแม  ละแม  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  30/03/2565  18,114  ชีวมวล (Biomass) {วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันปาล์ม (กะลาปาล์ม, ใยปาล์ม, ทะลายปาล์ม)}, ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม}
3 3-88(1)-39/58 พล  (สรข.5)02-110/2558  บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด  บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด  พิษณุโลก  พรหมพิราม  มะต้อง  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  23/03/2565  19,534  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
4 40190049625651  (กกพ.)02-9/2565  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก่งคอย 6)  สระบุรี  แก่งคอย  บ้านป่า  เขตที่ 7 (สระบุรี)  16/03/2565  37,544  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
5 40300038525651  (กกพ.)02-5/2565  บริษัท เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัด  บริษัทเสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัด  นครราชสีมา  เสิงสาง  กุดโบสถ์  เขตที่ 6 (นครราชสีมา)  02/03/2565  12,537  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) {น้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง}
6 40100038725651  (กกพ.)02-6/2565  บริษัท เอสบี โซลาร์ รูฟทอป จำกัด  บริษัท เอสบี โซลาร์ รูฟทอป จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ซีคอน บางแค จำกัด)  กรุงเทพมหานคร  ภาษีเจริญ  บางหว้า  เขตที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)  23/02/2565  8,310  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power)
7 40160031425659  (กกพ.)02-3/2565  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ติดตั้งที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มลพบุรี))  ลพบุรี  พัฒนานิคม  พัฒนานิคม  เขตที่ 3 (นครสวรรค์)  15/02/2565  576  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
8 40140026325650  (กกพ.)02-2/2565  บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ ๒ (ไทยแลนด์) จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด)  พระนครศรีอยุธยา  บางซ้าย  บางซ้าย  เขตที่ 7 (สระบุรี)  11/02/2565  4,684  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
9 3-88(2)-1/60ยล  (กกพ)02-2/2560  บริษัท พี.ซี.เบตง กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  บริษัท พี.ซี.เบตง กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ยะลา  เบตง  ตาเนาะแมเราะ  เขตที่ 12 (สงขลา)  26/01/2565  23,848  ชีวมวล (Biomass) {ไม้ (ชิ้นไม้สับ, เปลือกไม้, เศษไม้, ขี้เลื่อย)}
10 3-88(1)-108/58 พบ  (สรข.5)02-218/2558  บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด  บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 11 โซลาร์ฟาร์ม)  เพชรบุรี  ชะอำ  เขาใหญ่  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  05/01/2565  12,687  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
11 3-88(1)-101/58 พบ  (สรข.5)02-211/2558  บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด  บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 2 โซลาร์ฟาร์ม)  เพชรบุรี  ชะอำ  เขาใหญ่  เขตที่ 10 (ราชบุรี)  05/01/2565  12,688  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
12 40130499325642  (กกพ.)02-50/2564  บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท คันไซ เอนเนอร์จี โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)  ปทุมธานี  เมืองปทุมธานี  บางกะดี  เขตที่ 7 (สระบุรี)  22/12/2564  11,340  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
13 40190499225648  (กกพ.)02-49/2564  บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท เคพี กรีนเนอร์ยี จำกัด (โรงงาน ซีพี เมจิ)  สระบุรี  หนองแค  หนองนาก  เขตที่ 7 (สระบุรี)  22/12/2564  4,842 
14 40220499125645  (กกพ.)02-48/2564  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (ติดตั้งที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มจันทบุรี 1))  จันทบุรี  ท่าใหม่  ทุ่งเบญจา  เขตที่ 8 (ชลบุรี)  22/12/2564  576  พลังแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Power) {Silicon Crystaline (Single-Si, Multi-Si)}
15 40630499725642  (กกพ.)02-51/2564  บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด  ตาก  แม่สอด  แม่ปะ  เขตที่ 2 (พิษณุโลก)  16/12/2564  15,290  ขยะชุมชน (Municipal Waste) {Incineration (Direct Combustion)}