รายงานสำหรับผู้บริหาร

e-Licensing

 

สถิติการขอรับใบอนุญาตรายเดือน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

กิจการผลิตไฟฟ้า

ระบบจำหน่าย

จำหน่าย

ระบบส่งไฟฟ้า

การผลิตจากชีวมวล

เปรียบเทียบแผน REPD