ทะเบียนรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาต     
1.  กิจการไฟฟ้า
2.  กิจการก๊าซธรรมชาติ
3.  กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า

สงวนสิทธิ์ 2554 © สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) | 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 | E-Mail : 
support@erc.or.th