1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า (ผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า) (Full)
   -  บทที่ 1 กิจการไฟฟ้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและที่ได้รับการยกเว้น
   -  บทที่ 2 ขั้นตอนการยื่นคำขอและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
   -  บทที่ 3 การเข้าใช้งานระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน (Licensee Portal)
   -  บทที่ 4 วิธีการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
   -  บทที่ 5 เอกสารและหลักฐานประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
   -  ภาคผนวก (ก: ระเบียบ/ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง, ข: ตัวอย่างแบบคำขอ/รายการเอกสาร,
    ค: คำถามที่พบบ่อย (FAQs) และ ง: สำนักงาน กกพ. ประจำเขต)
 
 2. การเข้าใช้งานระบบ
 3. การกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต
 4. การยืนยันข้อมูลในระบบ
 5. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
 6. การปรับปรุงข้อมูลผู้รับใบอนุญาต
 7. การปรับปรุงวัน ACOD
 8. จำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้
 9. การลงทะเบียนข่าวสารตอบรับ


สงวนสิทธิ์ 2554 © สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) | 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 | E-Mail : 
support@erc.or.th