ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาต
 1.1 สถานภาพทางกฎหมาย *
 1.2 ชื่อตามกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต *
 1.3 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (บุคคลธรรมดา)  *
 
 1.4 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา)  *
 
 1.5 วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ วันเดือนปีเกิด (บุคคลธรรมดา)  *
 
ปฏิทิน
 1.6 ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
     (บุคคลธรรมดา) หรือที่ตั้งสำนักงานใหญ่
     (นิติบุคคล)
 เลขที่ * ตัวอย่าง: 414 (2258411)
 ห้อง
 ชั้น  อาคาร
 หมู่ที่  ซอย
 ถนน  คลอง/แม่น้ำ
 จังหวัด *
select
   
 อำเภอ/เขต *
select
   
 ตำบล/แขวง *
select
   
 รหัสไปรษณีย์ *
   
 ประเทศ *
select
 มือถือ    
 โทรศัพท์ * ถึง ต่อ
 โทรสาร ถึง ต่อ
 เว็บไซต์
 อีเมล 
 หมายเหตุ