ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม พค.2

เงื่อนไขการค้นหา
ชื่อผู้รับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ
เขต
จังหวัด
วันที่ออกใบอนุญาต
 ถึง 
เชื้อเพลิงหลัก/แหล่งพลังงานต้นกำลัง
 
สงวนสิทธิ์ 2554 © สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) | 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508 , Call Center : 1204
 | อีเมล์ : support@erc.or.th